آتش Fire
دی 1, 1396
اَرْوَند Arvand
دی 1, 1396

آرش Arash

این واژه در زبان اوستایی به گونه “اِرِِخشَ” آمده است که به چم “درخشنده” است. آرش نام پهلوانی کماندار ازلشکر مینوچهر پیشدادی. در اوستا، یشت آمده: « ماتیشتر (=تیر) ستاره ی زیبا و فرهمند را می ستاییم و به جانب دریای ووروکش به همان تندی حرکت می کند که تیر از کمان اِرِخش (=آرش) سخت کمان، آن آریایی که از همه ی آریاییان سخت کمان تربود، از کوه خشوثه (=البرز) به کوه خونونت تیر انداخت. »

دیدگاه ها بسته شده است