آموزش زبان هندی Learn Hindi
مرداد 2, 1394
آموزش زبان آلمانی LEARN GERMAN
مرداد 2, 1394

آموزش زبان اسپانیایی Learn Spanish

trajes-andaluza

زبان اسپانیایی (اسپانیولی) یا کاستیلی زبانی از خانواده ی زبان‌های رومی و یکی از پُرگویش‌وَرترین زبان‌های گیتی است. برپایه آمار سال ۲۰۱۴ ترسایی، زبان اسپانیایی با ۴۷۰ میلیون تن گوینده به پاژنام (=عنوان) زبان مادری، دومین زبان پرسخنگوی جهان است.

در سال ۱۹۹۹، اسپانیایی، زبان مادری ۳۵۸ میلیون تن و رویهمرفته دارای ۴۱۷ میلیون سخنور بوده‌است. در حال حاضر این آمار به ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تن فزونی یافته است. در استانهای یکپارچه آمریکا (=ایالات متحده) کمابیش ۱۶ درسد شمارمردم (=جمعیت) به زبان اسپانیایی گپ می زنند. از اینرو، زبان اسپانیایی زبان دوم دراستانهای یکپارچه آمریکا است.

نام دوره

برآورد تسو (=ساعت) آموزش

اسپانیایی پایه 1

30

اسپانیایی پایه 2

30

اسپانیایی پایه 3

30

اسپانیایی پایه 4

30

اسپانیایی میانه 1

34

اسپانیایی میانه 2

34

اسپانیایی میانه 3

36

اسپانیایی میانه 4

36

اسپانیایی پیشرفته 1

40

اسپانیایی پیشرفته 2

40

اسپانیایی پیشرفته 3

50

اسپانیایی پیشرفته 4

50

نویسه ها (=الفبا)

Spanish-Alphabet

Cervantes

آزمون زبان اسپانیایی DELE (دله)

آزمون اسپانیایی DELE   (Diplomas de Espanol Como lengua extranjera) دربرگیرنده کسانی است که زبان اسپانیایی زبان مادری آنها نبوده و زبان دوم آنها شمرده می‌شود. گواهینامه DELE میزان خبرگی زبان آموزان به زبان اسپانیایی را نشان می دهد که توسط موسسه سروانتس (از سوی وزارت آموزش پرورش، فرهنگ و ورزش اسپانیا) به زبان آموزان پیشکش می‌گردد.

پایه های گوناگون آزمون اسپانیایی DELE

آزمون اسپانیایی DELE به شش پایه گونه گون بخش بندی شده است و این پایه ها ازسوی انجمن اروپا(CEFR) پذیرفته شده است.گواهینامه DELE نه تنها مورد پذیرش کانون های آموزشی است بلکه برای کسانی که می خواهند در کار خود پیشرفت کنند هم ارزشمند است.  پایه های گوناگون این آزمون اسپانیایی در زیر آورده شده اند:

پایه DELE A1:

گواهینامه مناسبی برای کسانی است که اسپانیایی خود را آغازیدند. دارای دو بخش است و برای پذیرش در پایه DELE A1 باید در هر دو بخش نمره مورد نظر را بدست آورد . بیشینه نمره  100 و کمینه نمره پذیرفتنی 30 است.

 • بخش نخست: بخش دریافت نوشته (=درک مطلب) و نوشتاری که به ترتیب 45 و 30 دقیقه است.

 • بخش دوم: زبردستی (=مهارت) شنیداری (20 دقیقه) و زبردستی سخن گویی (15 دقیقه)

پایه :DELE A2

مناسب برای زبان آموزانی است که میتوانند به گونه ساده و آغازین از خواسته و اشتیاق خود، درباره خانواده و دیگر پرسمان ها سخن بگویند و ازگزاره های ساده سود برند.  دارای 2 بخش است:

 • مرحله اول: دریافت نوشته 60 دقیقه و بخش نوشتاری 50 دقیقه

 • مرحله دوم: بخش شنیداری 35 دقیقه و بخش شفاهی 15 دقیقه

پایه DELE B1

 • درک فراگیر (=کلی) نوشتارهای گونه گون در باره پرسمان های گوناگون

 • رویارویی با چالش هایی که شاید هنگام کاربرد زبان اسپانیایی در رهسپار (=مسافرت) به کشورهای اسپاتیایی زبان رخ می دهد.

 • نوشتن نوشتارهای ساده درمورد پرسمان های گونه گون

 دارای 2 بخش است و برای پذیرش در این آزمون باید نمره 60 از 100 گرفت:کمینه 30 نمره از 50 نمره در هر بخش.

 • بخش نخست : درک مطلب 70 دقیقه و بخش شنیداری 40 دقیقه.

 • بخش دوم: بخش نوشتاری 60 دقیقه و بخش گفتاری 30 دقیقه.

پایه DELE B2

این آزمون اسپانیایی برای کسانی مناسب است که زبردستی های زیر را دارا باشند و به راستی در پایه پیشرفته قرار دارند.

 • دریافت نوشته های گوناگون و پیچیده در باره پرسمان های گوناگون

 • سخنگویی و آغاز گفت و گو با مردم بومی و نمایش چیرگی در هنگام گپ زدن

 • ساخت و نوشتن نوشتاری گوناگون و پشتیبانی از باور و دیدگاه خود

 دارای 2 بخش است:

بخش نخست: دریافت نوشته 60 دقیقه و بخش شنیداری 40 دقیقه.

بخش دوم: بخش نوشتاری 80 دقیقه و بخش گفتاری 60 دقیقه

پایه DELE C1

برای پذیرش در آزمون DELE C1 باید در هر بخش کمینه 30 نمره گرفت و بیشینه  نمره  100 است.

 • بخش نخست : خواندن 90 دقیقه و آمیزش زبردستی  شنیداری و دریافت نوشته 80 دقیقه.

 • بخش دوم: زبردستی شنیداری 50 دقیقه و آمیزش زبردستی دریافت نوشته و گپ زدن  20 دقیقه (20 دقیقه هم زمان آمادگی برای امتحان).

پایه DELE C2

دارای  3 بخش است:

 • آزمون نخست: کاربرد زبان، بخش نوشتاری و شنیداری (105 دقیقه).

 • آزمون دوم: آمیزش دریافت نوشته و شنیداری و نوشتاری (150 دقیقه).

 • آزمون سوم: دریافت نوشته و بخش گفتاری 20 دقیقه و (30 دقیقه هم زمان آمادگی).

 

برگردان به زبان اسپانیایی………Italiano…..

Idioma español

El idioma español o castellano es una lengua romance procedente del latín vulgar. Pertenece al grupo ibérico, y es originaria de Castilla, una región histórica de la península ibérica, en la actual España. Se conoce también por el americanismo coloquial castilla (por ejemplo: «hablar castilla», «entender castilla»),común en áreas rurales e indígenas entre México y la Patagonia.

¿Qué son los DELE?

El Instituto Cervantes ofrece en la actualidad ocho exámenes DELE que cubren los seis niveles propuestos por el Consejo de Europa en el Marco Común Europeo Referencia (MCER) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de Referencia (PCIC). A continuación se representan los distintos niveles de diplomas DELE a los que pueden optar los candidatos, así como los distintos exámenes DELE, dependiendo de los destinatarios a los que se dirigen:

DIPLOMAS DELE (NIVELES MCER Y PCIC)

Exámenes DELE generales (orientados a público adulto, pero sin limitación de edad)

Exámenes DELE para escolares (orientados a estudiantes de 11 a 17 años)

Diploma de Español Nivel A1

Examen DELE A1

Examen DELE A1 para escolares

Diploma de Español Nivel A2

Examen DELE A2

Examen DELE A2/B1 para escolares

Diploma de Español Nivel B1

Examen DELE B1

Examen DELE A2/B1 para escolares

Diploma de Español Nivel B2

Examen DELE B2

 

Diploma de Español Nivel C1

Examen DELE C1

Diploma de Español Nivel C2

Examen DELE C2

خواندنی هاlecturaLECTURAS

Por qué es difícil ir a Marte
Ser o no ser actriz en España

Las historias reales de niños salvajes criados por animales
Ana Tijoux, una estrella del rap latino contra la violencia de género
Dónde puedes comprar una nariz, una traquea o una oreja

Comer productos poco apetecibles para salvar el planeta
Los faraones, en chanclas

Spain

دیدگاه ها بسته شده است