آموزش زبان آلمانی LEARN GERMAN
مرداد 2, 1394
آموزش زبان سانسکریت LEARN SANSKRIT
مرداد 2, 1394

آموزش زبان اوستایی LEARN AVESTAN

avestaii

  زبان اَوِستایی از شاخه ی زبانهای ایرانی باستان است. نَسَک‌(=کتاب) های اَوستا، نَسَک سِپنتا (=مقدس) زرتشتیان را به همین زبان نوشته‌اند. این زبان هم ریشه با سانسکریت و خویشاوند (=نزدیک به) پارسی باستان است. تنها یادمان (= اثر) بر جای مانده از آن اَوِستا است. از بررسی اوستا بر می‌آید که دو گویش گوناگون از این زبان در نگارش آن به کار رفته است که یکی کهن تر می‌نماید. نخست گویش گاهانی است که سروده‌های اَشو (=پاک) زرتشت است. افزون بر آن، یسن‌های ۳۵ تا ۴۱ (هفت هات) و همچنین چهار نیایش از یسن ۲۷ به این گویش است. گویش پسین‌، گویش دیگر بخش های اوستای امروزی است.

Parsi M.

نویسه ها (=الفبا) 

avestan1

farvahar3

 خواندنی ها

7_davesta

1. اَشِـم  وُهـو Ašem vohu

اَشِم . وُهو . وَهیشتِم . اَستی…

اوشْتا . اَستی

اوشتا . اَهمائی . هْیَت . اَشایی . وَهیشْتائی . اَشِـم…

Ašem . vohu . vahištem . asti Uštā . asti

Uštā . ahmāi . hyat . ašāi . vahištāi . ašem


اشویی (راستی و پاکی) بهترین نیکی است. خو شبختی است.

خوشبختی راستین ازآن کسی است که راستی را برای بهترین راستی بخواهد.

2. یَتا اَهو Yaθā ahu

یَتا . اَهو . وَئیرْیوُ … اَتا . رَتوش . اَشات چیت . هَچا…

وَنْگْهِ-اوش . دَزدا . مَنَنگْهوُ . شْیَئوُ تَنَنام . اَنْگْهِ-اوش . مَزدائی

خْـشَتْـرِمچا . اَهورائی . آ… ییم . دریگوُ بیوُ . دَدَت . واستارِم …

Yaθā . ahu . vairyo

Aθā . ratuš . ašāt-čit . hačā

Vangheuš.dazdā.manangho.šyaoθananām. angheuš. Mazdāi…

Xšaθrem-čā.Ahurāi.a  yim.drigubyo.dadat.vāstārem


همانگونه که رهبر دنیوی را (تنها از روی راستی اش) برمی گزینیم، به همانگونه رهبر دینی را از برای راستی اش (می پسندیم). اندیشه نیک (بر همه) ارزانی باد، تا کارهای زندگانی از روی خرد و به نام مزدا سامان یابد.کسی براستی نیرومند است که نیاز ستمدیدگان را برآورده سازد.

 3. نیایش مزدیسنو اهمی…

 مَزدَیَسنو . زَرَتوشْتریش . فْرَوَرانهِ . آستوتَسًچا . فْرَوَرِتَسْچا …
آستویِه . هومَتِم . مَنوُ .
آستویه . هوخْتِم . وَچوُ .
آستویه . هْوَرْشْتِم . شْیَئوُتَنِم .
آستویه . دَئِنام . وَنْگوهیم . مازْدَیَسنیم …
فْرَسپایَئوُ . خِذْرام . نیذاسْنِئی . تیشِم . خَئِت وَدَتام . اَشَئوُنیم
یاهایی . تینامْچا . بوشْ یِه ئین . تینامْچا .
مَزیشْتاچا.وَهیشْتاچا.سًرَئِشتاچا.یا.آهوئیریش.زَرَتوشْتْریش …
اهورائی . مَزدائی . ویسْپا . وُهو . چینَهمی …
اَئِشا . اَستی . دَئِنَیاو . مازدَیَسنوُئیش . آستو ایتیش …
جَسَ . مِ . اَوَنْگْهِه . مَزدا … (سه بار)

 مزدا پرستم ،

برمی گزینم که مزدا پرست زرتشتی باشم با ستایش ها و باورها
اندیشه نیک را می ستایم
گفتار نیک را می ستایم
کردار نیک را می ستایم.
دین بهی مزداپرستی را می ستایم
که آزادی و آزادگی می بخشد ،
جنگ افزار را کنار می نهد،
و انسان را با خویشتن و سامان جهان زنده یگانه می سازد.
که (برای من) از دین هایی که هستند و خواهند بود
برترین و بهترین و زیباترین است
که اهورایی است و زرتشتی
اهورامزدا، خدای دانا را بنیان همه نیکی ها می دانم
این است ستایش دین مزداپرستی
بیا به یاری من ای مزدا.

  Farvahar

دیدگاه ها بسته شده است