آموزش زبان سانسکریت LEARN SANSKRIT
مرداد 2, 1394
آموزش زبان انگلیسی Learn English
مرداد 2, 1394

آموزش زبان فرانسوی LEARN FRENCH

french_people

زبان فرانسوی یا فرانسه یکی از زبان‌های رومی (=لاتین) است که بدست (=به وسیله ی) ۱۳۶ میلیون تن در سراسر جهان به پاژنام(= عنوان) زبان مادری گویش می‌گردد. درحدود ۱۹۰ میلیون تن، فرانسوی را به فرنام (=عنوان) زبان دوم گفت و گو می‌کنند و ۲۰۰ میلیون تن دیگر هم آن را به فرنام یک زبان دوم اندوخته (=اکتسابی) به کارمی برند. هازمانهای (=اجتماع های) گویش‌کننده به فرانسوی در ۵۷ کشور و گستره (=قلمرو ) یافت می گردند. بیشینه گویش‌کنندگان بومی این زبان در فرانسه‌اند که خاستگاه این زبان است اما مانده (=بقیه ی)  گویش‌کنندگان بیشتر در کانادا، به‌ویژه کبک، نیو برانزویک و اونتاریو و نیز دربلژیک، سوییس، لوکزامبورگ و دامنه هایی (=مناطقی) در ایالت مین آمریکا و لوییزیانا زندگی می کنند. بیشتر کسانی که فرانسوی زبان دوم آنهاست در آفریغای فرانسوی‌زبان هستند که با دودلی می‌توان گفت شمار آن‌ها از گویندگان بومی بیشتر گشته‌است.

نام دوره

برآورد تسو (=ساعت) آموزش

فرانسه پایه 1

30

فرانسه پایه 2

30

فرانسه پایه 3

30

فرانسه پایه 4

30

فرانسه میانه 1

34

فرانسه میانه 2

34

فرانسه میانه 3

36

فرانسه میانه 4

36

فرانسه پیشرفته 1

40

فرانسه پیشرفته 2

40

فرانسه پیشرفته 3

50

فرانسه پیشرفته 4

50

DELF

آزمون دِلْفْ   DELF

DELF ( کوتاه شده واژه های Diplôme d’études en Langue Française) یک گواهی در زبان فرانسوی است که پس از آزمون آیی نمد (=رسمی) آن (که در ایران نیز برگزار می‌گردد) از سوی کانون پژوهش های زبان فرانسه (CIEP) که زیرگردایه (=مجموعه‌) ی وزارت آموزش فرانسه است، به دانشجویان زبان پیشکش می‌گردد و نشان‌دهنده‌ی توانایی‌های زبان‌آموز در زبان فرانسه است.

پایه های آزمون دلف

در این آزمون شما می‌توانید برای دریافت گواهی هر یک از چهار پایه A1, A2, B1, B2 دست یازید. نکته‌ی برجسته این است که زمان و گونه آزمون در هر پایه یکسان نیست. A1 پایین ترین گواهی زبان فرانسه است و پس از آن A2 و سپس B1 و در پی آن B2 وجود دارد. آزمون بالاتری هم بنام گواهی پیشرفته زبان فرانسوی وجود دارد که پایه های C1 و C2 را در برمی گیرد.

زبر دستی (=مهارت) های آزمون دلف

شنوایی : در این بخش برای شما چندتا پرونده (=فایل) شنیداری پخش شده و شما باید به پرسش هایی درباره آنچه شنیده اید، پاسخ دهید. هر پرونده دو بار پخش میشود و زمان آن هرکدام بین سه تا  هشت دقیقه است.

دریافت نوشته  : در این بخش چند نویسه کوتاه به شما داده می شود و شما باید پرسش های چند گزینه ای و یا جای خالی را پر کنید. در این بخش برخی از پرسش ها دارای شاید چند گزینه درست باشد:  دو گزینه از چهار گزینه ی آزمون  باهم درست است.

نوشتن : این بخش توانایی شما را در نوشتن یک نویسه می سنجد و برای هر پایه گوناگون است : A1 : این بخش شامل شناسایی خودتان همراه با یک نوشته درباره زندگی روزمره‌تان است.  A2 : باید یک نوشته کوتاه درباره یکی از کار آزمایی ها (=تجربه ها) خود بنگارید: سفر ویژه به جایی از دنیا همراه با نوشتن یک دعوت نامه، درخواست کار، شادباش به کسی درباره چیزی.  B1 : در این مرحله  یک پرسمان (=موضوع) به شما داده می شود و شما باید دیدگاه ها و باورهای خود را درباره آن بنگارید و از آن با شوندها (=دلایل) پشتیبانی کنید.  B2 :  باید پیرامون یک نامه یا درخواست دیگر دیدگاه تان را بنگاریدو شوندهای خود را آورده و جستار (=بحث) کنید.

گفتاری : A1 و A2 ، بیشتر زمانها این بخش با شناسایی خود و گفتار پیرامون خودتان آغازیده و سپس یک پرسمان به شما می دهند که با گفتگو کننده دونفری باید پیرامونش گپ بزنید. B1 : در برگیرنده یک گفتگوی هدایت شده و دوسویه بین شما و گفتگو گر است پیرامون پرسمانی که شما را بر می انگیزد تا درموردش گفتار کنید و دیدگاه خودتان رو درموردش گفته و جستار کنید.   B2 :  از شما چشمداشت می شود که یک باوری پیرامون پرسمانی  که بهتان داده شده، بازگو کنید و سپس از آن پشتیبانی نمایید.

زمان بندی آزمون: هر زبردستی ، زمان ویژه ای از آزمون را به خودش نسبت می دهد که در جدول زیر می‌توانید ببینید:

Exam

Listening

Reading

Writing

Speaking

Total

DELF A1

20 min

30 min

30 min

5-7 min + 10 min prep

80 min

DELF A2

25 min

30 min

45 min

6-8 min + 10 min prep

100 min

DELF B1

25 min

35 min

45 min

15 min + 10 min prep

105 min

DELF B2

30 min

60 min

60 min

20 min + 30 min prep

150 min

 

برگردان به زبان فرانسوی………Français…..

 DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française

Le DELF est un diplôme officiel délivré par le ministère français de l’Éducation nationale, pour certifier les compétences en français des candidats étrangers. Le DELF se compose de 4 diplômes indépendants, correspondant aux quatre premiers niveaux du Cadre Européen de Référence pour Les Langues.

DELF A1
Ce niveau valorise les premiers acquis. Il s’agit du niveau le plus élémentaire d’utilisation de la langue dit « de découverte ». A ce stade, l’apprenant est capable d’interactions simples : il peut parler de lui et de son environnement immédiat.

DELF A2
Le DELF A2 se situe dans la même perspective et valide encore la compétence langagière d’un utilisateur élémentaire, considéré comme un acteur social. Le candidat est ici capable de réaliser des tâches simples de la vie quotidienne. Il peut utiliser les formules de politesse et d’échange les plus courantes.

DELF B1
A ce niveau, l’utilisateur devient indépendant. Il est maintenant capable de poursuivre une interaction : il peut comprendre et poursuivre une discussion, donner son avis et son opinion. Il est capable de se débrouiller dans des situations imprévues de la vie quotidienne.

DELF B2
L’utilisateur B2 a acquis un degré d’indépendance qui lui permet d’argumenter pour défendre son opinion, développer son point de vue et négocier. A ce niveau, le candidat fait preuve d’aisance dans le discours social et devient capable de corriger lui-même ses erreurs.

Qui peut s’inscrire ?

Vous êtes étranger et vous souhaitez valoriser vos compétences en français à des fins personnelles ou professionnelles ? Vous pouvez présenter le DELF et/ou le DALF.
– Vous êtes français originaire d’un pays non francophone et non titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire ou supérieur public français ? Vous pouvez présenter le DELF et/ou le DALF.

A quel diplôme ?

Les diplômes du DELF et du DALF sont indépendants : vous pouvez donc vous présenter librement à l’examen de votre choix. Vous pouvez également vous présenter à plusieurs diplômes lors d’une même session.

نَسَک (کتاب) های آموزشی

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

16

18

20

22

خواندنی ها   frLECTURES

Contagieux, l’Alzheimer? Pas vraiment

Interview : les dangers de la cigarette électronique

Boire un verre de vin rouge au dîner serait bon pour la santé

Akhenaton, le pharaon hérétique

Batteries : du potassium et du sodium pour remplacer le lithium

Le cholestérol en cause dans la maladie d’Alzheimer

Anxiété de la nuit blanche

Paris

دیدگاه ها بسته شده است