آرش Arash
دی 1, 1396
بازار Bazaar
دی 1, 1396

اَرْوَند Arvand

این واژه نام پهلوی «دجله» است که خود واژه دجله نیز اَربی شده نام «تیگره» اوستایی است که به چم تیز رو، تیزرونده یا اروند گویند.

 

دیدگاه ها بسته شده است