بازار Bazaar
دی 1, 1396
بغداد Baghdad
دی 1, 1396

بهشت Heaven

واژه‌ی “بهشت” از زبان اوستایی است که به ریخت “وَهیشتَ” بوده است. درزبان پهلوی “وَهیشت اَخْو” (vahišt axw) شد. “وَهیشتَ” از “وَه” و “ایشتَ” آمیزه (=ترکیب)شده است. “وَه” همان “بــه” (beh) پارسی امروزی به چم (=معنی) “نیک یا خوب” است و “ایشتَ” پسوند زاب (=صفت) برترین (=عالی) است. پس “وَهیشتَ” به چم “بهترین” و “برترین” است. اینک به سراغ پاره دوم واژه که در این ترکیب حذف شده است ، می رویم، یعنی اَخو (axw). اَخو به چم “جهان ” و یا “هستی” است و بنابر این “وَهیشت اَخو” رویهمرفته به چم “بهترین جهان” یا “بهترین هستی” است.

دیدگاه ها بسته شده است