به نام اورمزد

جاوید زرگر هستم که در سال ۱۳۷۲ خورشیدی دوستدار فراگیری زبان انگلیسی شدم. در آن زمان، با چند نَسَک (=کتاب) بدون آوا یا تنها با نوار کاست به کار آغازیدم. پس از چند سال، با آزمودن روشهای گوناگون یادگیری و خواندن نَسَک های رشته زبان، کم کم شور یادگیری زبان های دیگر نیز درمن به وجود آمد! این شور و هیجان مرا به آموزش زبان در دانشگاه، دانشجویی در کشورهای بیگانه (=خارجی) و زندگی و کار در کشورهای پیشرفته باختری (=غربی) کشاند.

اکنون هم به پاژنام(=عنوان) “استاد و پژوهشگر زبان های ایرانی و بیگانه” به گونه دانشپایه (=کلاس)های ویژه (=خصوصی) و همگانی  در دانشگاه مازندران سرگرم آموزش و پژوهش می باشم.

 

برگردان به انگلیسی……ENGLISH……..

I am Javid Zargar who was deeply fascinated by learning English language in 1993 . At the time, I commenced it by a few voiceless books or merely with some low-quality cassettes. The passion for learning other languages emerged gradually after some years of examining various methods of learning through reading different language books. This predominant passion addressed me to lecture at the university, be student in foreign countries and ultimately live and work in the developed countries. I presently tutor as a Polyglot Professor and researcher of Iranian and Foreign Languages at the University of Mazandaran.

 

The future of language

 Which foreign language should you learn

Azadi