شاه Shah/King
دی 1, 1396
می Wine
دی 1, 1396

شیون The Wailing

در زبان اوستایی «خشی یا خشیو» و در پهلوی “شیپ یا شیپ ون” و در پارسی امروزی «شیون» به کار می رود. در زبان ارمنی «شیونگ» گویند.

دیدگاه ها بسته شده است