classroom

جایگاه آموزش دانشپایه (= کلاس) های زبان زیر در بابل می باشند.

زبان انگلیسی      English Language

آزمون آزمایشی آیلتس : دوستداران می توانند پایه دانش آیلتس خود را پیش از آزمون راستین (=واقعی) دریابند و پس از آزمون آزمایشی برای افزایش نمره شان راهنمایی شوند.

همچنین، دانشپایه های فشرده دو تا سه ماهه برای نیل به هدف دانش پژوهان ایجاد شده اند. برای آگاهی بیشتر می توانید پرسمان نمایید.

برآورد تسو (=ساعت) آموزش

درباره دوره

نام دوره

در مورد آیلتس در رویه زبان انگلیسی بیشتر بخوانید.

IELTS

3

 آزمون راستین آیلتس برای دانستن پایه و نمره زبان

IELTS – Exam

 40

 

IELTS – Listening

 40

 

IELTS – Reading

 40

 

IELTS – Speaking

 40

 

IELTS – Writing

 

در مورد تافل در رویه زبان انگلیسی بیشتر بخوانید.

TOEFL

 40

 

TOEFL – Listening

 40

 

TOEFL – Reading

40

 

TOEFL – Speaking

40

 

TOEFL – Writing

 

زبان انگلیسی برای پیشه های گوناگون

Professional English

 36

واژگان ویژه رشته دانش پولی (=مالی)

Finance

 36

واژگان ویژه رشته گردانش (=مدیریت)

Management

 36

واژگان ویژه رشته شماردار (=حسابداری)

Accounting

 36

واژگان رشته پرستاری

Nursing

 36

واژگان رشته بازاریابی

Marketing

 36

واژگان ویژه رشته دادیک (=حقوق)

Law

 36

واژگان رشته کارشناسی (=مهندسی)

Engineering

 36

واژگان ویژه رشته فن آوری داده ها وپیوند ها (=اطلاعات و ارتباطات)

 Information and Communications Technology – ICT

 24

 روش نمایش (=ارایه) گفتار(=مقاله) های دانشی (=علمی) به انگلیسی

Presentation

30-60

روش نوشتن گفتار(=مقاله)های دانشی (=علمی) به انگلیسی

Academic Writing

 

 

آموزش های دیگر برپایه نَسَک (=کتاب)

 44

آزمون پیشرفته کمبریج می باشد.

Cambridge Advanced English – CAE

 28

زبانزد و واژگان ویژه در زبان آمریکایی

Speak like as an American

 20

زبانزد (=اصطلاحات)- پایه یکم

 Idioms – 1

 20

زبانزد (=اصطلاحات) – پایه دوم

Idioms – 2

 20

فعل های گروهی– پایه یکم

Phrasal Verbs -1

 20

فعل های گروهی – پایه دوم

Phrasal Verbs -2

 34

زبانزد و فعل های گروهی- پایه یکم

 

 Idioms and Phrasal Verbs- 1

 34

زبانزد و فعل های گروهی – پایه دوم

 Idioms and Phrasal Verbs- 2

 30

همایند – پایه یکم

 

 Collocations -1

 30

همایند– پایه دوم

 

 Collocations – 2

 32

یاد گیری واژگان برای آزمون های گوناگون – پایه یکم

Vocab – 1

 32

یاد گیری واژگان برای آزمون های گوناگون – پایه دوم

 

Vocab – 2

 44

دستور زبان بَوَندک (=کامل)

 Grammar

 24

یادگیری همزمان واژگان و دستور زبان- پایه یکم

Grammar and Vocab- 1

 24

یادگیری همزمان واژگان و دستور زبان – پایه دوم

Grammar and Vocab- 2

 30

یادگیری همزمان واژگان و دستور زبان – پایه سوم

Grammar and Vocab- 3

24

گفت و گو (=مکالمه) – پایه یکم

Conversation– 1

24

گفت و گو (=مکالمه) – پایه دوم

Conversation– 2

24

گفت و گو (=مکالمه) – پایه سوم

Conversation– 3

24

گفت و گو (=مکالمه) – پایه چهارم

Conversation– 4

NGU


زبان فرانسوی French 
،
آلمانی German ، ایتالیایی Italian ، اسپانیایی Spanish، روسی Russian، اِبری Hebrew، سویدی Swedish،  دانمارکی Danish، نروژی Norwegian، لاتین Latin، یونانی Greek،  چینی Chinese، ژاپنی Japanese

نام دوره

برآورد تسو (=ساعت) آموزش

 پایه 1

30

 پایه 2

30

 پایه 3

30

 پایه 4

30

 میانه 1

34

 میانه 2

34

 میانه 3

36

 میانه 4

36

 پیشرفته 1

40

 پیشرفته 2

40

 پیشرفته 3

50

 پیشرفته 4

50

 

 language