classroom

جایگاه آموزش دانشپایه (= کلاس) های زبان زیر در بابل می باشند.

زبان انگلیسی      English Language

آزمون آزمایشی آیلتس : دوستداران می توانند پایه دانش آیلتس خود را پیش از آزمون راستین (=واقعی) دریابند و پس از آزمون آزمایشی برای افزایش نمره شان راهنمایی شوند.

همچنین، دانشپایه های فشرده دو تا سه ماهه برای نیل به آماج (=هدف) دانش پژوهان ایجاد شده اند. برای آگاهی بیشتر می توانید پرسمان نمایید.

برآورد تسو (=ساعت) آموزش

درباره دوره

نام دوره

در مورد آیلتس در رویه زبان انگلیسی بیشتر بخوانید.

IELTS

3

 آزمون راستین آیلتس برای دانستن پایه و نمره زبان

IELTS – Exam

 40

 

IELTS – Listening

 40

 

IELTS – Reading

 40

 

IELTS – Speaking

 40

 

IELTS – Writing

 

در مورد تافل در رویه زبان انگلیسی بیشتر بخوانید.

TOEFL

 40

 

TOEFL – Listening

 40

 

TOEFL – Reading

40

 

TOEFL – Speaking

40

 

TOEFL – Writing

 

زبان انگلیسی برای پیشه های گوناگون

Professional English

 36

واژگان ویژه رشته دانش پولی (=مالی)

Finance

 36

واژگان ویژه رشته گردانش (=مدیریت)

Management

 36

واژگان ویژه رشته شماردار (=حسابداری)

Accounting

 36

واژگان رشته پرستاری

Nursing

 36

واژگان رشته بازاریابی

Marketing

 36

واژگان ویژه رشته دادیک (=حقوق)

Law

 36

واژگان رشته کارشناسی (=مهندسی)

Engineering

 36

واژگان ویژه رشته فن آوری داده ها وپیوند ها (=اطلاعات و ارتباطات)

 Information and Communications Technology – ICT

 24

 روش نمایش (=ارایه) گفتار(=مقاله) های دانشی (=علمی) به انگلیسی

Presentation

30-60

روش نوشتن گفتار(=مقاله)های دانشی (=علمی) به انگلیسی

Academic Writing

 

 

آموزش های دیگر برپایه نَسَک (=کتاب)

 44

آزمون پیشرفته کمبریج می باشد.

Cambridge Advanced English – CAE

 28

زبانزد و واژگان ویژه در زبان آمریکایی

Speak like as an American

 20

زبانزد (=اصطلاحات)- پایه یکم

 Idioms – 1

 20

زبانزد (=اصطلاحات) – پایه دوم

Idioms – 2

 20

فعل های گروهی– پایه یکم

Phrasal Verbs -1

 20

فعل های گروهی – پایه دوم

Phrasal Verbs -2

 34

زبانزد و فعل های گروهی- پایه یکم

 

 Idioms and Phrasal Verbs- 1

 34

زبانزد و فعل های گروهی – پایه دوم

 Idioms and Phrasal Verbs- 2

 30

همایند – پایه یکم

 

 Collocations -1

 30

همایند– پایه دوم

 

 Collocations – 2

 32

یاد گیری واژگان برای آزمون های گوناگون – پایه یکم

Vocab – 1

 32

یاد گیری واژگان برای آزمون های گوناگون – پایه دوم

 

Vocab – 2

 44

دستور زبان بَوَندک (=کامل)

 Grammar

 24

یادگیری همزمان واژگان و دستور زبان- پایه یکم

Grammar and Vocab- 1

 24

یادگیری همزمان واژگان و دستور زبان – پایه دوم

Grammar and Vocab- 2

 30

یادگیری همزمان واژگان و دستور زبان – پایه سوم

Grammar and Vocab- 3

24

گفت و گو (=مکالمه) – پایه یکم

Conversation– 1

24

گفت و گو (=مکالمه) – پایه دوم

Conversation– 2

24

گفت و گو (=مکالمه) – پایه سوم

Conversation– 3

24

گفت و گو (=مکالمه) – پایه چهارم

Conversation– 4

NGU


زبان فرانسوی French 
،
آلمانی German ، ایتالیایی Italian ، اسپانیایی Spanish، روسی Russian، اِبری Hebrew، سویدی Swedish،  دانمارکی Danish، نروژی Norwegian، لاتین Latin، یونانی Greek،  چینی Chinese، ژاپنی Japanese

نام دوره

برآورد تسو (=ساعت) آموزش

 پایه 1

30

 پایه 2

30

 پایه 3

30

 پایه 4

30

 میانه 1

34

 میانه 2

34

 میانه 3

36

 میانه 4

36

 پیشرفته 1

40

 پیشرفته 2

40

 پیشرفته 3

50

 پیشرفته 4

50

 

 language