می Wine
دی 1, 1396
نارنگ Orange
دی 1, 1396

ناب Pure

واژه ای که از زبان اوستایی بدست آمده است که نخست در این زبان به ریخت “مَذو اَناپَ” بوده که از آمیزش «مَذو» به چم«انگبین» + اَن ( نای کننده=منفی کننده به چم «بی») + آپَ (=آب) می باشد. بنابراین، “انگبین بی آب” را گویند.

دیدگاه ها بسته شده است